17 abr. 2013

Iōannis Ludovīcī Vīvis Exercitātiō Linguae Latīnae [5] - Lēctiō


In margine pāginārum explānantur vocābula quae nōn
reperiuntur in librīs Hans H. Ørberg quibus titulus est
LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA
I. FAMILIA ROMANA, II. ROMA AETERNA cap. XXXVIXL

16 abr. 2013

Iōannis Ludovīcī Vīvis Exercitātiō Linguae Latīnae [4] - Euntēs ad lūdum litterārium


In margine pāginārum explānantur vocābula quae nōn
reperiuntur in librīs Hans H. Ørberg quibus titulus est
LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA
I. FAMILIA ROMANA, II. ROMA AETERNA cap. XXXVIXL

14 abr. 2013

Iōannis Ludovīcī Vīvis Exercitātiō Linguae Latīnae [3] - Dēdūctiō ad lūdum


In margine pāginārum explānantur vocābula quae nōn
reperiuntur in librīs Hans H. Ørberg quibus titulus est
LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA
I. FAMILIA ROMANA, II. ROMA AETERNA cap. XXXVIXL

13 abr. 2013

Iōannis Ludovīcī Vīvis Exercitātiō Linguae Latīnae [2] - Prīma salūtātiō


In margine pāginārum explānantur vocābula quae nōn
reperiuntur in librīs Hans H. Ørberg quibus titulus est
LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA
I. FAMILIA ROMANA, II. ROMA AETERNA cap. XXXVIXL

12 abr. 2013

Iōannis Ludovīcī Vīvis Exercitātiō Linguae Latīnae [1] - Surrēctiō mātūtīna


In margine pāginārum explānantur vocābula quae nōn
reperiuntur in librīs Hans H. Ørberg quibus titulus est
LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA
I. FAMILIA ROMANA, II. ROMA AETERNA cap. XXXVIXL

Epistula nuncupātōria


Iōannis Ludovīcī Vīvis Exercitātiō Linguae Latīnae - Epistula nuncupātōria


In margine pāginārum explānantur vocābula quae nōn
reperiuntur in librīs Hans H. Ørberg quibus titulus est
LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA
I. FAMILIA ROMANA, II. ROMA AETERNA cap. XXXVI–XL


4 abr. 2013

Lingua sanscritica per sē illūstrāta. संस्कृतभाषा स्वयंशिक्षिता । [4]


यानि पदानि ‘A Sanskrit Primer’ इति नाम्ना पुस्तके न सन्ति तानि पृष्ठस्य प्रान्ते व्याखायन्ते ।रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः ।

इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे

हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार ॥


Lingua sanscritica per sē illūstrāta. संस्कृतभाषा स्वयंशिक्षिता । [3]


यानि पदानि ‘A Sanskrit Primer’ इति नाम्ना पुस्तके न सन्ति तानि पृष्ठस्य प्रान्ते व्याखायन्ते ।

यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता

साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः ।

अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या

धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च ॥

3 abr. 2013

Lingua sanscritica per sē illūstrāta. संस्कृतभाषा स्वयंशिक्षिता । [2]


यानि पदानि ‘A Sanskrit Primer’ इति नाम्ना पुस्तके न सन्ति तानि पृष्ठस्य प्रान्ते व्याखायन्ते ।

रामाभिषेके मदविह्वलायाः

हस्ताच्च्युतो हेमघटस्तरुण्याः ।

सोपानमासाद्य करोति शब्दं

ठठं ठठं ठं ठठठं ठठं ठः ॥


Lingua sanscritica per sē illūstrāta. संस्कृतभाषा स्वयंशिक्षिता । [1]


यानि पदानि ‘A Sanskrit Primer’ इति नाम्ना पुस्तके न सन्ति तानि पृष्ठस्य प्रान्ते व्याखायन्ते ।


अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा

हिमालयो नाम नगाधिराजः ।

पूर्वापरौ तोयनिधी विगाह्य

स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः ॥


Māthūrīnī Cordēriī Colloquia Scholastica [I - LX]
MATHVRINI CORDERII

COLLOQVIA SCHOLASTICA

[ I - LX ]


AD VSVM LATINE LOQVENTIVM
EDIDIT RATIONE HANS H. ØRBERG
EMMANVEL PINTIANVS

In margine pāginārum explānantur vocābula quae nōn reperiuntur in librō Hans H. Ørberg


cui titulus est LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA, PARS I: FAMILIA ROMANA